P. Robert Bergman

Gen 1 - Boží svět

16. 3. 2014 22:52
Rubrika: Bible

Před nějakou dobou jsem znovu otevřel knihu Genesis. A začetl jsem se a začal  uvažovat.

Škoda, že touto nádhernou knihou začíná výuka náboženství, protože skutečné perly si dítě, které je zaujato vymalováváním zvířátek v ráji, vůbec nemůže uvědomit. A později už příběhy Geneze často u mnohých zapadnou mezi ty příliš pohádkové a primitivní.

Nechci se pouštět do sporů kreacionistických versus evolucionistických teorií. Mám svůj názor a vím, proč ho mám. Následující poznámky jsou pouze mé úvahy a jeden z mnoha možných pohledů na Boží slovo. Byť tyto verše neberu doslova, přece jsou pro mě velkým obohacením... Jak jsem ale už napsal – je to můj pohled. Pohled víry v Boha tvořícího...

 

Genesis 1

1 Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.

- Bůh je u počátku – tedy byl i před počátkem. Bůh nemá počátek – nemá tedy ani konec. Bůh je zde představen jako ten, kdo tvoří věci uchopitelné (země) i neuchopitelné (nebe). Je to Bůh, který tvoří tajemství. Není spoután, není ohraničen, tvoří.

- Nemluví se zde o čase. Není čas, nejsou dny, není to ani první den. Je tu jen Bůh a počátek něčeho velikého. Vše zahalené tajemstvím.

 

2 Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.

- Co Bůh udělal, bylo, co neudělal, prostě nebylo. Prázdnota ukazuje proces tvoření. Bůh si se stvoření „vyhrál“ – nestvořil vše najednou svou božskou myšlenkou.

- Tma je symbol nedostatku světla, jisté nedodělanosti (rozdělanosti země). Ale i přes tmu byl přítomen Boží Duch. Pravděpodobně zde není míněna třetí osoba Trojice, ale dynamika tvoření. Ještě není vše hotovo, i s tímto „materiálem“ má Boží duch své záměry.

- Boží duch se vznášel nad vodami – neplatí pro něj fyzikální zákony. Boží duch je ten, kdo tyto fyzikální zákony tvoří.

 

3 I řekl Bůh: "Buď světlo!" A bylo světlo.

- Světlo je pro mnoho náboženství symbolem dobra, symbolem bezpečí, symbolem vítězství nad temnotou. Bůh je zde představován jako ten, kdo tvoří světlo – tedy pán světla.

- Velmi výmluvné je to, že bylo světlo bez zdroje světla – o Slunci autor nepochybně věděl, ale připisuje ho Bohu (možná i schválně) až do čtvrtého dne stvoření. Tento paradox má možná přímo ukázat na nemožnost pochopení přirozeným způsobem.

- Stvoření „funguje“ na Boží slovo. Poslušnost stvořeného Stvořiteli. Někteří církevní otcové zdůrazňovali, že Bůh tvoří pouhou myšlenkou.

 

4 Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy.

- Světlo je jako první pojmenováno jako dobré – a je odděleno hranicí. Bůh je reprezentován jako ten, který dokáže položit hranici mezi světlo a tmu – a tvoří čas. Bůh jako pán času. Kolikrát pochybujeme, že by Bůh měl nějaké věci pevně ve svách rukou (když se nevyvíjejí podle našich představ). Boží moc je větší, než si dokážeme představit.

 

5 Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

- Bůh nejen tvoří, ale i pojmenovává.

 

6 I řekl Bůh: "Buď klenba uprostřed vod a odděluj vody od vod!"

7 Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak.

- Velmi obtížně pochopitelné. Vody pod klenbou by mohly být moře, ale co jsou vody nad klenbou? Oblaka? Kondenzovaná vzdušná vlhkost? Jsou tyto verše o gravitaci? O meteorologických nebo jiných fyzikálních zákonech? Nevíme.

 

8 Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý.

- Nebe je v mnoha náboženstvích symbolem tajemství. Možná zde autor pojmenoval tajemstvím zákonitosti, kterým nerozuměl.

 

9 I řekl Bůh: "Nahromaďte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš!" A stalo se tak.

10 Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré.

- Izraelité nebyli národem, který by měl moc rád vodu. Největší bilická příšera Leviatan je situována do mořských hlubin. Bůh je zde reprezentován jako někdo, kdo dává hranice moři – hranice něčemu, před čím je člověk bezmocný.

- Je zajímavé, že vědci objevili, že země původně skutečně tvořila jeden kontinent (Pangea). Liší se však v časovém určení rozpadu kontinentů.

 

11 Bůh také řekl: "Zazelenej se země zelení: bylinami, které se rozmnožují semeny, a ovocným stromovím rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody se semeny!" A stalo se tak.

- Bůh tvoří rostlinnou říši. Je země, je světlo, ale ještě není slunce. Je velmi zvláštní, že je to všechno zatím bez slunce – například není teplo… To ale autor neřeší.

 

12 Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré.

13 Byl večer a bylo jitro, den třetí.

- První náznak velké rozmanitosti, schopnosti samostatného rozmnožování (bez Boha), plodnosti stvoření. Možná Bůh nechce být sám, kdo něco produkuje.

 

14 I řekl Bůh: "Buďte světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci! Budou na znamení časů, dnů a let.

- Duplicita k 5. verši.

- Opět je tu Bůh, který určuje vesmírné zákony a precizuje pojetí času – tvoří slunce, měsíc a hvězdy. A dává jim řád.

 

15 Ta světla ať jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí." A stalo se tak.

- Zdánlivě nesmyslná věta, ale ukazuje Boží velikost a transcendenci. Pro autora bylo nemyslitelné umístit něco „nahoru“.

 

16 Učinil tedy Bůh dvě veliká světla: větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci; učinil i hvězdy.

17 Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí,

18 aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré.

19 Byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.

- Že by se Bůh dělil o vládu? Možná některé jeho zákonitosti ukazují, jak chtěl, aby to fungovalo.

 

20 I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou!"

21 I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré.

- Tento verš je zvláštní. Nejprve se tvoří živočichové v moři a ve vzduchu. Zvířata pozemská jsou stvořena až následující den.

- Bůh jakoby „plýtval“ svým stvořitelským dílem jen pro sebe – v moři i ve vzduchu jsou zvířata pro člověka skrytá a neuchopitelná. Štědrost a rozmanitost – to jsou Boží atributy.

 

22 A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechť se rozmnoží na zemi."

23 Byl večer a bylo jitro, den pátý.

- Stvoření dostává úkol. Naplnit moře a naplnit zemi. Nebe, jako symbol tajemství, je naplněno Bohem.

 

24 I řekl Bůh: "Vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře!" A stalo se tak.

25 Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých zeměplazů. Viděl, že to je dobré.

- Další rozmanitost zvířat. Jakoby Bůh nechtěl statickou romantickou krajinku, ale chce rozmanitost, pohyb, dokonce létání.

- Stvořil i plazy – to je důležité pro pochopení další kapitoly.

 

26 I řekl Bůh: "Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi."

- Co znamená být obrazem Boha? Co máme společného s Bohem?

- Co znamená plurál „naší“? Boží vztahovost?

- Co znamená panování nad zvířaty? Vybíjení, vytěžování, despotismus?

 

27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

- Být Božím obrazem je důležité – proto to autor znovu opakuje.

- Doknalý obraz Boha je muž i žena – mužský i ženský princip.

- Polarita pohlaví je žádoucí.

 

28 A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."

- První zmínka o konkrétním Božím požehnání – žehná lidem a dává jim úkol.

- Lidé dostávají zemi do správy a mají ji naplnit. Jakoby Bůh nechtěl mít monopol, ale deleguje svou vládu nad zemí lidem.

- S tím trochu koliduje představa ráje jako ohraničené zahrady.

 

29 Bůh také řekl: "Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm.

- Bůh je ukazován jako ten, kdo člověka nejen stvořil, ale i živí.

- Je zvláštní, že v následující kapitole z tohoto seznamu „všech“ vyjímá strom života a strom poznání dobra a zla.

 

30 Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu." A stalo se tak.

- Že by v ráji i masožravá zvířata jedla pouze rostlinnou stravu? Nebo jde o popis Boží péče, harmonie, nenásilí a bezpečí? Podobnou myšlenku máme u Iz 11.

 

31 Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý.

- Boží spokojenost. Všechno je dobré – všimněte si – ne dokonalé, ani dokonané. Dobré. To může znamenat nasměrování k dobru. Na cestě k naplnění na cestě k cíli.

- Bůh stvořil všechno: svět, světlo, vodu, souš, rostliny, zvířata, člověka. Není kladen důraz na pořadí ani na konkrétní způsob – není toho třeba, protože je to obestřeno tajemstvím. Tajemstvím, které nikdo nevysvětlí a které předpokládá Boží moudrost, moc a nějaký záměr.

- Autor (inspiprovaný) si neklade otázky, které by vysvětlovaly přírodní zákony ani historii světa. Jakoby jeho cíl byl jiný. Postavit svět před oči čtenáře a nechat ho vstoupit do fascinace stvořením a životem. Bez této fascinace nebude pochopen Boží záměr s dramatem zvaným „svět“.

---

Třeba se vám to bude líbit a teď, když prožíváme postní dobu a víc se zamýšlíme nad Božím slovem, budou pro vás tyto řádky inspirací. Když budete chtít, dám sem časem další část. Uvažování nad Božím slovem o člověku a pak i o hříchu - to je ještě silnější a krásnější "Boží hudba". :)

Zobrazeno 3384×

Komentáře

ToB

K dotazu "co jsou vody nad klenbou", odkazuji např. na toto:
https://tob.signaly.cz/1202/svet-podle-stareho-zakona

Prvních 6 dnů stvoření má jasnou strukturu: během prvních tří dnů tvoří (formuje) "království" a následující tři dny do nich uvádí "vládce" (stačí si to namalovat vedle sebe - dny tvoří dvojice: 1-4, 2-5, 3-6). Nakonec, když je "kosmický chrám" dokončen, spočine v něm sám Stvořitel.

Viz např.: http://slicedsoup.com/the-cosmic-temple-the-meaning-of-the-seven-days-of-creation/

terre-eau

To je pekná poznámka, ToB-e.

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio