P. Robert Bergman

BUBÁCI 3 – Obrana

24. 7. 2008 8:03
Rubrika: Okultismus

BUBÁCI 3 – Obrana

OBRANA PROTI ZLU
Z toho, co už bylo řečeno, vyplývá dost nepříznivá kombinace – máme proti sobě Nepřítele, který je inteligentnější a mocnější, než my, a jehož jediná snaha je nás přivést do záhuby. Ale, Bohu díky, přes to všechno z něj nemusíme mít žádný strach.
Nejdůležitější věc v otázce zlých duchů je skutečnost, že ďábel je již přemožen a to mocnou krví Ježíše Krista, kterou za nás prolil ze své veliké lásky na kříži. Tato velikonoční oběť je naší nejmocnější zbraní a štítem proti všem nástrahám a úkladům Zlého ducha. Pokud tedy prožíváme naše společenství s Bohem (který nás stvořil v lásce, abychom s ním vytvářeli jedno společenství), s jeho Synem Ježíšem Kristem (který nás svou krví vyrval z nadvlády zla a daroval nám tak nový život) a s Duchem Svatým (který nás posvěcuje a uvádí do života v Boží blízkosti), nemusíme mít ze Zlého ducha vůbec žádný strach. Jak praví apoštol – „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha“ (Řím 8,28)

Obecně tedy platí zásada – čím blíže jsme Bohu, tím větší zakoušíme jeho ochranu a bezpečí. A nakolik se Bohu vzdalujeme, natolik se vydáváme v nebezpečí útoků Božího nepřítele. Žijeme-li s Bohem pouze „napůl“ („polovičatě“), těžko můžeme počítat se spolehlivou ochranou, když ji my sami dobrovolně opouštíme. Z této zákonitosti pak vyplývá i celá řada konkrétních kroků obrany před zlem.

Modlitba
Naše společenství s Bohem má jednu důležitou součást – a tou je podobně jako v kterémkoliv jiném vztahu vzájemná komunikace. My komunikujeme s naším Bohem modlitbou. V modlitbě pak můžeme Bohu svěřovat naše chvály a díky a také naše potřeby a prosby. A naše modlitba a prosby o Boží pomoc a ochranu před útoky Nepřítele bude jistě vyslyšeno, protože je ve shodě s Boží vůlí pro náš život – Ježíš ve své velekněžské modlitbě prosí Boha: „Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého.“ (Jan 17,15) A v prvním listě Janově svatopisec vyznává: „Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.“ (1 Jan 5,14)
Zde je ale potřeba uvést jednu důležitou poznámku – v modlitbě oslovujeme Boha (v žádném případě Zlého ducha) a naše modlitba za osvobození zlého musí mít pouze přímluvný a prosebný charakter, případně charakter modlitby chvály – v žádném případě charakter imperativní (rozkaz).

Svátosti
Mocnou zbraní proti útokům Zla jsou svátosti. Jsou to vlastně Boží nástroje, které nám Bůh daroval, abychom dobře prožili náš pozemský život. Mezi svátostmi má zvláštní význam křest (přičleňuje nás k Bohu a k Církvi, a rozvazuje nás z dědičné viny i z případných osobních hříchů – křtem se stáváme „adpotivními“ Božími syny a dcerami). Jako specifická forma obrany proti Zlu se používá také obnova křestního vyznání, o které se ještě zmíním.
Druhou a také velmi mocnou svátostí je svátost smíření, která, pokud je prožívána naplno (ne pouze formálně – „jednou za rok, protože se to musí“) znamená rozvázání člověka z moci hříchů. Tuto moc dal lidem (apoštolům) přímo Ježíš Kristus, proto, aby člověk mohl být skrze svou lítost a Boží moc spolehlivě rozvázán z moci Zla, které na něj působí skrze jeho vlastní hříchy. Je to svátost, která člověka dokáže „obnovit“ – v jeho křestní čistotě i v jeho odhodlání následovat Boha. Tuto zkušenost máme asi všichni, kteří k ní pravidelně přistupujeme.
A vrcholem svátostného života je pak svátost Eucharistie, kdy Ježíš Kristus osobně vstupuje do života člověka, aby mu žehnal a posiloval ho na cestě do Božího království. Boží blízkost Zlý duch nesnese, protože jeho působení se odehrává v temnotě a ve skrytosti. Nedokáže přebývat v blízkosti Světla, které dokáže prozářit i tu největší temnotu. Časté přijímání Eucharistie s vírou a se snahou o dobrý duchovní život vede k nejspolehlivější ochraně přede všemi úklady nepřítele.

Boží slovo
V listu Židům autor píše: „Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč“ a v listě Efezanům: „Přijměte také 'přílbu spasení' a 'meč Ducha, jímž je slovo Boží'.“ (Žid 4,12 a Ef 6,17)
Boží slovo je skutečně mocné, protože jeho moc spočívá v Bohu, který je nejmocnější bytostí. Proto můžeme Boží slovo použít i na obranu proti Nepříteli. Jednak můžeme Boží slovo chápat jako „prevenci“ útoků Zla v pravidelné modlitbě a rozjímání – činí naše srdce naslouchající a bližší Bohu – a tak zvětšuje naší Boží ochranu. A pak také můžeme Boží slovo použít jako štít proti jednotlivých útokům Zla. Jak to vypadá? Ve chvílích pokušení je užitečné modlit se třeba žalmy – které mluví o Boží ochraně a štítu (Jsou to např. Žalmy 18, 28, 31, 84, 144). Ďábel, který je Otec lži nesnáší slovo Boží pravdy. Pro chvíle rozhodování a doléhání pokušení je také velmi mocné slovo o vzepření se ďáblu a jeho útěku a o zakotvení vírou (Jak 4,7 a 1Petr 5,8-9).

Modlitba za rozvázání
Pokud došlo k takové míře postižení člověka, že je posedlý Zlým duchem, přistupuje Církev k modlitbě exorcismu, jak již bylo řečeno. Ale co když se nejedná o posedlost, ale o méně závažné působení zlého ducha, jako je například spoutanost, nebo nějaká forma útisku? Ježíš daroval svým učedníkům – moc svazovat a moc rozvazovat. Tato „moc klíčů“ bývá zpravidla vysvětlována jako moc odpouštět hříchy – je to výklad správný, ale ne jediný. Pokud totiž kněz může rozvázat člověka z pout jeho hříchů, může člověka rozvázat také z pout zla, kterými je člověk následkem svých hříchu spoutaný. O modlitbě za rozvázání mluví téměř všichni současní uznávaní aktivní exorcisté. Jejich slova mohu potvrdit z vlastních zkušeností – dokonce z obou úhlů pohledu – z pohledu člověka, za kterého se kněží za rozvázání z určitých spoutaností modlili – i z pohledu kněze, který se s mnohými lidmi za rozvázání modlil. V obou případech jsem byl ohromen Boží mocí a milosrdenstvím.

Obnova křestního vyznání
Křest způsobuje nejen odpuštění dědičné viny a případných osobních hříchů, ale mezi jeho hlavní účinky patří také přičlenění ke Kristu a k Církvi. A právě obnova křestního vyznání, jejíž součástí je také „autoexorcismus“, je velmi mocnou zbraní proti úkladům Božího Nepřítele. Proč? Je to snadné – zřeknutí se zla je úkon svobody – úkon, který dokáže udělat pouze člověk, Bohem obdarovaný svobodnou vůlí. A také úkon, který prohlubuje pouto mezi člověkem a Bohem a přináší mu ochranu, kterou pro člověka Bůh naplánoval při jeho zrození z vody a z Ducha. Bůh nás nevydá napospas Nepříteli – a pokud se od něj dobrovolně nevzdálíme, můžeme se těšit z jeho mocné ochrany vyrůstající z vítězství nad zlem a hříchem obětí Ježíše Krista na kříži.
Obnova křestního vyznání má zpravidla dvě části – zřeknutí se zla a vyznání víry. Distancování se od Zla a naplnění srdce vyznáním Boha, jako nejvyšší autority života je velikým skutkem, ve kterém člověk přijímá Hospodina jako svého Boha, jako určující Osobu a sílu pro svůj život.
Křestní vyznání obnovuje křesťan při všech významných událostech svého života – a k tomu ještě také každý rok na Bílou sobotu při slavení Eucharistie o slavnosti Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Toto vyznání je ale samozřejmě možné obnovovat kdykoliv je toho třeba. Bůh tuto iniciativu člověka přijímá a posvěcuje svou mocí.

Duchovní doprovázení
Jak už bylo řečeno, nejlepší obranou proti ďáblu je život v Boží blízkosti. Nemůžu zde tedy nezmínit duchovní doprovázení, které ke kvalitnímu životu křesťana prostě patří, a které ho chrání před stagnací a pomocí zkušeností doprovázejícího ho dokáže provést zvláště přes kritická období života. Zkušenosti jsou velmi dobré pro „rozlišování duchů“ a jednotlivých hnutí, které mohou člověka uchránit od mnoha zbytečných kroků „mimo“. V neposlední řadě zde pomáhá i společná modlitba, který má v tomto případě velikou sílu a může být velikou pomocí např. pro boj s pokušením.

Modlitba k Panně Marii
Téměř všichni exorcisté sdělují svou zkušenost, že v boji proti démonům má velikou váhu přímluva Matky Boží, Panny Marie. Zřejmě je to proto, že démon nesnese Mariinu čistotu a neporušenost hříchem – to je vlastnost, kterou démoni vzpourou vůči Bohu ztratili. A Maria, která je vzývána jako královna andělů, tj. bytostí ontologicky vyšších, se tak dostává jako člověk svou „pozicí“ nad všechny démony a těší se z maximální Boží přízně a ochrany. Jak řekl jeden známý český exorcista: „Jen ať se opováží démon vztáhnou ruku na Ježíšovu maminku…“ Ježíš nás ale všechny svěřil do její ochrany a to ještě v tak vypjaté situaci na kříži. I z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že Mariina přímluva je velmi mocná a že Maria, pokud se svěřujeme její přímluvě, udělá všechno proto, aby nás dovedla ke svému Synu.

ZÁVĚR
Co říct závěrem? Není třeba se bát Zla a už vůbec není třeba se na něj soustředit víc, než je zdrávo. Stačí, budeme-li respektovat jeho existenci a odrážet jeho útoky. Jsme pod ochranou Boha, který nás stvořil, vykoupil, žehná nám a provází nás na naší životní cestě. Podle duchovních Otců je daleko účinnější naplnit svůj život hodnotami Dobra, než zbytečně moc pozornosti věnovat záležitostem temných sil. Je potřeba mít na paměti skutečnost, že Bůh je ten hlavní v našem životě - bez něho nejsme nic… a s ním máme všechno, co potřebujeme. Bůh je „společník“, ne soupeř. Bohu jde totiž o totéž, o co nám - o dobro, o život, o svobodu, o naši spásu…

 

A na závěr ještě pár knížek, které se o okultismu dají přečíst...

Zdeněk Vojtíšek, Encyklopedie náboženských směrů v ČR, Portál 2004

Keneth McAll, Uzdravení rodových kořenů, KNA 2007

MUDr. Rucki Štěpán, Alternativní medicína, Návrat domů 2000

Giovanni Battista Proja, Lidé, démoni a exorcismy, Paulínky 2004

Dr. Madre Philippe, Ale zbav nás od zlého, KNA, 1993

Dr. Madre Philippe, Uzdravení a exorcismus, Paulínky 2007

Pastýřský list toskánských biskupů, Magie, zlí duchové, satanské obřady, KNA 1996

Amorth Gabriele, Exorcisté a psychiatři, KNA 2006

Amorth Gabriele, Exorcista vypráví, KNA 2000

 

 

Sdílet

Komentáře

Jayef ad grignion - OK.

ad URK - beru v potaz.

Nimloth Bojíte se ? Nevěříte snad, že je ďábel poražen ? Že byste nevěřili až tak učení Kristově a tohle brali jako pojistku ? Tak nač choditi do kostela ? Možná by neměl diktovat jednotlivec co je zlo a co není...možná se to pak neliší od totality...a možná je to uplně jinak.Kdo ví...

To jen tak na zamyšlení...

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio